5 wskazówek, jak wybrać szkolenia z zarządzania projektami

Mateusz Juźwik
11 kwietnia 2023
Czas czytania: 6 minut
5 wskazówek, jak wybrać szkolenia z zarządzania projektami

Spis treści

Metodyka zarządzania projektami

Współcześnie zarządzanie projektami stało się kluczowe w wielu branżach. To oznacza, że wśród firm wzrosło zapotrzebowanie na osoby, które są w stanie zrealizować projekt tak, aby dostarczyć wartość biznesową. Z tego też powodu w ostatnim czasie zaobserwowano znaczący wzrost zainteresowania szkoleniami z project managementu. Na ten fakt wpływa także konieczność posiadania odpowiednich umiejętności takich jak: zdolność planowania, organizowania, koordynowania zespołu oraz znajomość określonych narzędzi i metod umożliwiających skuteczne zarządzanie projektami (m.in. diagram Gantta, macierz RACI, rejestr ryzyk, czy metoda EVM).

 

Te umiejętności są kluczowe dla project managerów niezależnie od branży. Bez względu na to czy przedsiębiorstwo specjalizuje się w zakresie zarządzania projektami IT, budowlanymi, finansowymi czy inżynieryjnymi – kierownik projektu powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu project managementu. Jej znajomość jest kluczowa dla każdej osoby, która chce nauczyć się efektywnie zarządzać projektami i osiągać sukcesy w pracy niezależnie od specjalizacji.

 

Szkolenia z zarządzania projektami

 

Powody poszukiwania szkoleń z zarządzania projektami

Kursy zarządzania projektami cieszą się dużą popularnością zarówno wśród osób pracujących już w tym obszarze, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę zawodową. Zapewne cel, który chcą zrealizować za ich pośrednictwem będzie odmienny, ale postanowiliśmy przyjrzeć się temu aspektowi bliżej. Dlatego poniżej przedstawiamy 5 najczęstszych powodów, dla których ludzie poszukują szkoleń z zarządzania projektami:

 

1. Zdobywanie wiedzy

Najczęstszą z przyczyn jest chęć zdobywania nowej wiedzy. Szkolenia umożliwiają bez względu na doświadczenie zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu najlepszych praktyk, trendów i nowych narzędzi w project managemencie. Ponadto mogą pomóc w uzupełnieniu braków oraz poszerzeniu wiedzy w danym obszarze.

 

2. Rozwój kariery zawodowej

Szkolenia z zarządzania projektami są popularne wśród osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową i awansować na wyższe stanowiska. Zarządzanie projektami jest kluczowym elementem w wielu branżach i umiejętności te są często wymagane przez pracodawców, umożliwiając szybszą drogę do awansu.

 

3. Zapobieganie niepowodzeniom projektowym

Znajomość najlepszych praktyk i narzędzi zarządzania projektami pomaga uniknąć powstawaniu powszechnych problemów projektowych, takich jak brak konkretnych wytycznych, złe planowanie, czy nadmiar zadań. Dlatego ludzie bardzo często poszukują tego typu szkoleń, aby skuteczniej radzić sobie z trudnościami, które mogą pojawić się podczas realizacji projektu.

 

4. Usystematyzowanie wiedzy

Kolejnym powodem, dla którego wiele osób wybiera szkolenia z zarządzania jest chęć usystematyzowania wiedzy. Pozwalają one uporządkować dotychczas zdobyte informacje, a także umożliwiają poznanie nowych sposobów organizacji pracy i planowania działań. Dzięki temu osoby uczestniczące w szkoleniach mogą lepiej zrozumieć podstawy zarządzania projektami, co z kolei przyczynia się do poprawy skuteczności ich realizacji.

 

5. Zrozumienie metod i technik projektowych

Szkolenia z project managementu pozwalają także na zrozumienie metod i technik związanych z planowaniem, organizacją, kontrolą i koordynacją działań członków zespołów projektowych. Dzięki temu ich uczestnicy mogą lepiej zrozumieć, jakie kroki należy podjąć, aby projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem, oczekiwaniami interesariuszy i zakładanym budżetem.

 

Typy szkoleń z zarządzania projektami

 

Typy szkoleń z zarządzania projektami

Na rynku istnieją różne typy szkoleń z zarządzania projektami. Najczęściej różnią się one w zależności od poziomu zaawansowania, poruszanej tematyki, formy i czasu trwania. Jednak można rozpatrywać je także pod kątem celu, który dana osoba chce osiągnąć, biorąc w nich udział. W tym przypadku możemy je podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to szkolenia przygotowujące do certyfikacji, druga to szkolenia skoncentrowane na praktycznej nauce.

 

Szkolenia przygotowujące do certyfikacji

Mają na celu przede wszystkim przygotowanie uczestników do zdania egzaminu certyfikacyjnego. To pozwala na uzyskanie dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Takie szkolenia skupiają się na zapamiętywaniu teorii i ważnych terminów, które są wymagane w ramach danego certyfikatu. Do najpopularniejszych szkoleń certyfikacyjnych zalicza się: Prince2, CAPM, PMP, AgilePM, IPMA D, IPMA C czy PSM I lub PSPO I.

 

Jednak warto pamiętać, że zdanie egzaminu certyfikacyjnego nie zawsze idzie w parze z rzeczywistymi umiejętnościami i doświadczeniem w zarządzaniu projektami. Często uczestnicy przygotowujący się do certyfikacji są skupieni na zdaniu egzaminu, a nie na praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy. Dlatego z rozmów przeprowadzonych z uczestnikami naszych szkoleń wynika, że w ich opinii bardziej wartościowe są jednak szkolenia nastawione na praktykę, których opis prezentujemy poniżej.

 

Szkolenia skoncentrowane na praktycznej nauce

Skupiają się na nauce umiejętności niezbędnych w pracy menedżera projektów, takich jak: planowanie projektów, zarządzanie zespołem, budżetem, ryzykami, komunikacja z interesariuszami, rozwiązywanie problemów, stworzenie indywidualnej mapy projektów czy negocjacje. Tego rodzaju szkolenia oferują również interakcję z innymi uczestnikami, co pozwala na wymianę doświadczeń i lepsze zrozumienie realiów codziennej pracy w branży. W przypadku szkoleń stricte certyfikacyjnych najczęściej nie ma na to czasu. Dodatkowo szkolenia nastawione na praktykę prowadzone są także w interaktywnej formie opierając się na casea’ch, tak aby uczestnicy mogli łatwiej zastosować zdobyte umiejętności w praktyce.

 

Podsumowując, szkolenia przygotowujące do certyfikacji i szkolenia skoncentrowane na praktycznej nauce zdecydowanie różnią się między sobą. Chociaż zdanie egzaminu certyfikacyjnego może wydawać się dobrym wyborem, warto również rozważyć szkolenia skoncentrowane na praktyce. Pierwsze z nich pozwolą Ci zdobyć wiedzę teoretyczną i uzyskać wymarzony certyfikat, drugie realne umiejętności zarządzania projektami w praktyce, które obronią się zarówno w pracy, jak i podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wybór należy do ciebie!

 

jakie zagadnienia są najczęściej poruszane podczas szkoleń z zarządzania projektami

 

Jakie zagadnienia są najczęściej poruszane podczas szkoleń z zarządzania projektami?

Aby skutecznie zarządzać projektem, należy posiadać solidną wiedzę z zakresu planowania, realizacji i monitorowania procesów, jakie zachodzą podczas projektu. Dlatego szkolenia z project managementu skupiają się na przekazywaniu różnorodnych treści, które mają na celu przygotowanie uczestników do efektywnego zarządzania projektami.

 

Środowiska projektowe

Są kluczowym elementem wpływającym na planowanie projektu. Zrozumienie wpływu środowiska na dane przedsięwzięcia pozwala na lepsze przygotowanie się do potencjalnych problemów, jakie mogą pojawić się na drodze do osiągnięcia celu. Uczestnicy szkoleń z zarządzania projektami zdobywają wiedzę na temat sposobów identyfikacji czynników środowiskowych i ich analizy. Dowiadują się również, jak wykorzystać informacje na temat środowiska projektowego do określenia celów, planowania działań oraz monitorowania pracy.

 

Zarządzanie integracją

Obejmuje koordynację działań w całym projekcie. Uczestnik szkolenia może dowiedzieć się jak koordynować, planować, wykonywać i kontrolować działania projektowe, a także zarządzać różnymi procesami – aby zintegrować je w spójny i efektywny sposób.

 

Zarządzanie zakresem i harmonogramem

Dotyczy określenia celów projektu, jego wymagań i zakresu prac. Uczestnik szkolenia z zarządzania może nauczyć się, jak planować i definiować cele projektu, określać wymagania projektowe oraz tworzyć harmonogram realizacji i kontrolować postępu prac.

 

Zarządzanie jakością

Polega na zapewnieniu jak najwyższej jakości projektu. Uczestnik szkolenia dowiaduje się, jak określać standardy jakości projektu, identyfikować problemy jakościowe oraz zarządzać procesem poprawy jakości, aby zapewnić jej jak najwyższą jakość.

 

Zarządzanie zasobami

Obejmuje szereg działań, takich jak planowanie, rekrutacja oraz zarządzanie zespołem projektowym. Uczestnicy szkoleń mogą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności związane z tym obszarem, takie jak planowanie składu zespołu projektowego, wykorzystanie narzędzi do zarządzania zasobami, kontrolowanie wydatków projektowych, a także rozwiązywanie problemów związanych z brakiem zasobów.

 

Zarządzanie komunikacją 

To identyfikacja i zarządzanie komunikacją wewnątrz zespołu projektowego, ale także z interesariuszami. Uczestnik szkolenia dowiaduje się, jak skutecznie komunikować się z zespołem projektowym, identyfikować i angażować interesariuszy, a także tworzyć i zarządzać planem komunikacji projektowej.

 

Zarządzanie zamówieniami

Obejmuje zarządzanie procesem zakupów i zamówień, włącznie z wyborem dostawców, negocjacją warunków umów oraz monitorowaniem wykonania zamówień. Uczestnicy szkolenia z zarządzania dowiadują się, jak skutecznie zarządzać tym procesem, aby kontrolować koszty i jakość dostaw, a także negocjować korzystne warunki umów z dostawcami.

 

Zarządzanie interesariuszami 

To proces identyfikacji interesariuszy projektu, zarządzania ich oczekiwaniami oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu ich zaangażowania w projekt. W tym kontekście uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak prowadzić rejestr interesariuszy, określać ich potrzeby i angażować kluczowe osoby z projektu oraz komunikować się z nimi w sposób skuteczny.

 

Zarządzanie budżetem

Obejmuje zarządzanie finansami projektu, włącznie z określeniem kosztów, alokacją i kontrolowaniem budżetu oraz monitorowaniem wydatków. Uczestnicy szkolenia dowiadują się, jak skutecznie planować i zarządzać kosztami projektu, aby uniknąć przekroczenia budżetu i zminimalizować ryzyko finansowe.

 

Zarządzanie ryzykiem

Polega na identyfikacji, analizie, ocenie i kontrolowaniu ryzyka projektowego. Uczestnicy szkolenia zyskują wiedzę, jak skutecznie zarządzać ryzykiem poprzez wykorzystanie różnych narzędzi i technik. Dzięki temu będą w stanie zminimalizować negatywne skutki jego wpływu na projekt. 

 

5 wskazówek, jak wybrać szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb

Znając już typy szkoleń z zarządzania projektami oraz najczęściej poruszane zagadnienia, nadszedł czas na dokonanie wyboru. Jednakże podjęcie ostatecznej decyzji może okazać się trudne, dlatego postanowiliśmy podsumować cały artykuł do 5 wskazówek, które ułatwią Ci ten proces:

 

1. Określ swój cel

Przed rozpoczęciem poszukiwań szkolenia zastanów się, jaki cel chcesz osiągnąć po jego ukończeniu. Czy zależy ci na uzyskanie certyfikatu, zdobyciu wiedzy praktycznej, czy może poznaniu najlepszych praktyk zarządzania projektami. Odpowiedzenie sobie na to pytanie będzie stanowiło podstawę do zawężenia zakresu Twoich poszukiwań.

 

2. Oceń swój poziom wiedzy

Zastanów się, jaki jest Twój aktualny poziom wiedzy na temat zarządzania projektami i wybierz szkolenie najbardziej dopasowane do Twoich potrzeb. Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z zarządzaniem projektami szkolenie dla zaawansowanych poruszające techniczne i skomplikowane kwestie może okazać dla Ciebie zbyt trudne i na odwrót. A Ty chyba nie chcesz tracić swojego czasu na udział w niezrozumiałym lub oczywistym dla Ciebie szkoleniu zarządzania projektami?

 

3. Zwróć uwagę na prowadzącego szkolenie

Przed wyborem szkolenia zweryfikuj trenerów oraz ich doświadczenie w danej dziedzinie. Osoba wykwalifikowana w konkretnej tematyce pozwoli Ci zwiększyć poziom wiedzy oraz umiejętności. Podzieli się także z Tobą swoim doświadczeniem z zastosowania teorii w praktyce podczas realizacji projektów.

 

4. Sprawdź formę szkolenia

Upewnij się, że forma szkolenia jest odpowiednia dla Twojego trybu życia, tak abyś bez problemu mógł dopasować program nauczania do swojego codziennego harmonogramu. Na rynku obecnie dostępnych jest wiele opcji. W zależności od Twoich preferencji możesz wybrać m.in.: szkolenia stacjonarne, online, e-learningowe, warsztaty praktyczne czy indywidualne konsultacje.

 

5. Sprawdź opinie innych uczestników

Warto poszukać opinii innych uczestników, którzy mieli już okazję skorzystać ze szkolenia, które Cię interesuje. To pozwoli Ci na zdobycie wiarygodnych informacji o jakości szkolenia oraz poziomie wiedzy, którą podczas niego zdobędziesz. Dodatkowo jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z osobami, które napisały recenzje i zapytaj o szczegóły. Możesz dopytać o konkretną tematykę, formę zajęć, czy jakość materiałów dydaktycznych.

Najbliższe szkolenia

Warsztat: Obsługa Jiry dla początkujących

Start: 17/06/2023

Efektywne zarządzanie zespołami IT

Start: 17/06/2023

Brak komentarzy

Może Cię zainteresować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *